Regulamin

Regulamin Ośrodka Dobrej Terapii

Będziemy Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich Klientów naszego ośrodka.

 

Polityka prywatności i RODO

ZGODNIE Z ART. 13 UST. 1 UST. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH), ZWANEGO DALEJ „RODO” INFORMUJĘ, IŻ:

1. ADMINISTRATOREM PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH JEST:

Adriana Bernady,

ul. Jagiellończyka 8/16,

50-240 Wrocław,

NIP 6112767709,

REGON 365020557

TELEFON:+48 692 580 241,

E-MAIL: kontakt@osrodekdobrejterapii.pl

NR KONTA BANKOWEGO: BANK ING 48 1050 1575 1000 0092 7528 5642

2. PANI/PANA DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZETWARZANE W CELU REALIZACJI PRAWNIE UZASADNIONYCH INTERESÓW ADMINISTRATORA W POSTACI KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Z KLIENTAMI I KONTRAHENTAMI NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. F RODO,

3. PANI/PANA DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZETWARZANE NIE DŁUŻEJ, NIŻ JEST TO KONIECZNE DO UDZIELENIA ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIE, A PO TYM CZASIE MOGĄ BYĆ PRZETWARZANE PRZEZ OKRES PRZEDAWNIENIA EWENTUALNYCH ROSZCZEŃ.

4. POSIADA PANI/PAN PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ PRAWO ICH SPROSTOWANIA, USUNIĘCIA, OGRANICZENIA PRZETWARZANIA, PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH, PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC PRZEWARZANIA.

5. POSIADA PANI/PAN PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO, TJ. PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, GDY UZNA PANI/PAN, IŻ PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PANI/PANA DOTYCZĄCYCH NARUSZA PRZEPISY RODO;

6. PODANIE PRZEZ PANIĄ/PANA DANYCH OSOBOWYCH JEST DOBROWOLNE, JEDNAKŻE NIEZBĘDNE DO UDZIELENIA ODPOWIEDZI NA PYTANIE.

7. PANI/PANA DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ PRZETWARZANE W CELU ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI, W TYM PROFILOWANIA.