Diagnoza psychologiczna

Kiedy warto stosować diagnozę?

Motywacją do diagnozy może być chęć poznania i zrozumienia siebie. Czasami nazwanie tego co się dzieje może pomóc zrozumieć dlaczego reagujemy tak albo inaczej. Jeśli masz wątpliwości jaką diagnozę zastosować skontaktuj się, pomożemy wybrać.
Diagnoza trudności psychologicznych może być potrzebna do zaplanowania obszarów pracy terapeutycznej. Wyróżnienia celów do pracy i doboru narzędzi. Diagnozę może zalecić psychiatra lub inny Specjalista. Może być niezbędna do uzupełniania dokumentacji medycznej, wystawienia zaświadczenia lub opinii.
Diagnoza psychologiczna

Czym jest diagnoza psychologiczna?

Diagnoza jest procesem w którym nazywamy to co się dzieje w odniesieniu do konkretnych kryteriów diagnostycznych. Kryteria diagnostyczne to zbiór wytycznych pomagających określić zespół objawów jedną nazwą. Diagnoza “epizod depresyjny” to tak jak naklejka na pudełku do którego wkładamy: męczliwość, trudności ze snem, obniżony nastrój i wiele innych. Aktualne kryteria diagnostyczne można znaleźć w ICD-11 lub DSM-V.

Celem diagnozy jest ustalenie takiego planu leczenia, który będzie skuteczny. Jeśli wiemy jaka naklejka jest na pudełku to wiemy też jakie leki i metody terapeutyczne zastosować na te objawy które się wewnątrz pudełka znajdują. Dobrze postawiona diagnoza zabezpiecza przed powtórzeniem się trudności, ponieważ pozwala określić źródło problemu i na nie działać.

Diagnoza w gabinecie może się odbyć na podstawie wywiadu, testu (np. SCID 5), obserwacji (np. dzieci). Czas trwania diagnozy zależy od obszaru trudności i jest ustalany indywidualnie. Do diagnozy specjalista może zastosować testy psychometryczne, wywiad, inne narzędzia. Jeśli jest taka potrzeba wystawi opinię lub opis diagnozy. Przykładowe testy stosowane w Ośrodku Dobrej Terapii: SCID, NEO-FFI, MMPI.
Diagnoza psychologiczna

Rodzaje diagnozy psychologicznej wykonywane w Ośrodku Dobrej Terapii

Diagnoza osobowości Testem SCID 5

Test SCID 5 jest wykorzystywany do badania osobowości. Takie badanie może być wykorzystywane jako wsparcie procesu psychoterapii. Może służyć lepszemu poznaniu siebie i zrozumieniu swoich reakcji. Badanie osobowości może zalecić lekarz psychiatra. Badanie Testem SCID 5 pozwala poznać swój sposób myślenia, utrwalone w nim wzorce i zachowania.
Diagnoza psychologiczna

Inna diagnoza psychologiczna

Na życzenie klienta przeprowadzamy również diagnozy innych obszarów. W celu dostosowania narzędzia i zaplanowania diagnozy prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.
Diagnoza psychologiczna

Diagnoza SCID V

Ustrukturyzowany Wywiad Kliniczny (SCID-5-PD) to narzędzie diagnostyczne używane przez psychiatrów i psychologów w celu diagnozowania obszarów problemowych w osobowości. Obszarem problemowym może być powtarzający się, sztywny, schemat zachowania.

Kiedy warto zrobić diagnozę SCID V:

  • - Kiedy trudności w relacjach się powtarzają
  • - Kiedy zmiana swojego zachowania na inne jest bardzo trudna, czasochłonna
  • - Kiedy chcę lepiej zrozumieć siebie, co myślę, co czuję, czemu robię tak jak robię
  • - Kiedy odczuwam podobne trudności w różnych obszarach życia np. pracy, relacjach etc.
  • - Kiedy zastanawiam się nad podjęciem psychoterapii i chcę wyznaczyć cele
  • - Kiedy diagnozę zasugerował np. psychiatra
  • - Kiedy wracają do mnie dłuższe obniżenia nastroju, ataki paniki, okresy wzmożonego lęku
Diagnoza psychologiczna

Co zyskam robiąc diagnozę SCID V:

Jasna diagnoza: SCID V jest rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Pracownię Testów Psychologicznych standaryzowanym narzędziem do identyfikacji zaburzeń osobowości według klasyfikacji DSM V. Pozwala na precyzyjne określenie rodzaju trudności, przeprowadzenie diagnozy różnicowej wykluczającej inne podobne diagnozy. Dzięki temu pozwala na jasne określenie odpowiedniego planu dalszego leczenia.

Dostosowanie terapii: diagnoza SCID V pozwala wyróżnić obszary pracy i narzędzia, które powinny być wykorzystane w procesie terapeutycznym. To oznacza, że z różnymi diagnozami wiążą się inne plany psychoterapii, narzędzia, podejścia terapeutyczne i wiele innych zmian, które pozwalają na dostosowanie leczenia do indywidualnych potrzeb osoby. Dostosowanie psychoterapii do odpowiedniej diagnozy znacznie zwiększa szanse na poprawę funkcjonowania.

Zrozumienie trudności: dzięki określonej diagnozie można łatwiej określić przyczyny, skutki i sposobach radzenia sobie, które można zmienić – dzięki temu rozumienie siebie jest bardziej spójne i często przynosi ulgę. Cechy charakterystyczne danego zaburzenia pozwalają na dobranie takich nowych sposobów radzenia sobie, które będą działać na dłużej. Wspieranie w zmianie starych sposobów reagowania na nowe jest dużo bardziej skuteczne przy jasno określonej diagnozie.

Mierzenie postępów: badanie SCID V można powtarzać na różnych etapach terapii, aby mierzyć postępy. Można sprawdzać co się zmieniło dzięki określonym w diagnozie obszarom problemowym. Mierzenie postępów pozwala na sprawdzanie skuteczności np. psychoterapii oraz może motywować do dalszych zmian.

Zapobieganie nawrotom: dzięki jasno określonej diagnozie, dobrze dobranemu programowi leczenia, zrozumieniu przyczyn i mierzeniu postępów możemy nauczyć się co robić, kiedy trudność nawraca. To zupełnie normalne, że zdążają się trudniejsze okresy np. wzmożonego stresu trudności nawracają. Ważne, żeby nauczyć się co samodzielnie mogę w takiej sytuacji zrobić. Jest to możliwe dzięki opartej na pogłębionym procesie diagnostycznym psychoterapii, SCID V to odpowiednie do takiej diagnozy narzędzie.
Diagnoza psychologiczna

Jak przebiega badanie:

Badanie składa się 3 lub 4 spotkań i składa się̨ z dwóch elementów - kwestionariusza samoopisowego, wypełnianego przez osobę badaną oraz rozbudowanego wywiadu, podczas którego diagnosta zadaje pytania dotyczące różnych doświadczeń, myśli i zachowań. Pytania dotyczą różnych obszarów życia, takich jak relacje, życie zawodowe, zainteresowania i wiele innych. Po pierwszym spotkaniu diagnosta będzie mógł określić czy potrzebne są 3 czy 4 spotkania.

I spotkanie:
- określenie celu diagnozy
- omówienie przebiegu diagnozy
- wstępny wywiad

Badany wypełnia kwestionariusz.

II spotkanie
- przeprowadzenie wywiadu diagnostycznego

Jeśli jest potrzebne

III spotkanie:
- pogłębienie wywiadu diagnostycznego

IV spotkanie:
- omówienie wyniku
- omówienie możliwych obszarów trudności
- omówienie możliwych dalszych kroków
- czas na pytania

FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania przed diagnozą

Diagnoza

Category: Diagnoza

Diagnoza psychologiczna zazwyczaj składa się z dwóch części, testu oraz wywiadu. W zależności od tego czego dotyczy diagnoza może zająć jedno, dwa lub więcej spotkań. Na ostatnim spotkaniu psycholog przekazuje informacje o wyniku oraz omawia go. Część testowa zazwyczaj składa się z pytań zamkniętych na które można odpowiadać „tak” lub „nie” albo określać odpowiedź na skali intensywności np. od 1 do 5. Część wywiadu może dotyczyć doświadczeń z przeszłości, sytuacji codziennych, tego co ktoś lubi lub wybiera. To jak przebiega diagnoza zależy od obszaru badania. Przed przeprowadzeniem testu lub rozpoczęciem wywiadu psycholog zawsze opowiada o tym jak wyglądają poszczególne etapy. 

Category: Diagnoza

Psycholog może diagnozować np. obszary trudności psychicznych (m.in zaburzenia osobowości, zaburzenia koncentracji, depresję) cechy (m.in ekstrawersję, otwartość na doświadczenia, poczucie kontroli) kompetencje (m.in empatia, umiejętności społeczne) i wiele innych. Bardzo często obszar diagnozy wynika z trudności, które opisuje pacjent. Warto zacząć od wywiadu i pierwszej konsultacji i dopiero później przejść do diagnozy kiedy już wiemy w czym ma pomóc.

Category: Diagnoza

Diagnoza zazwyczaj trwa jedną, dwie lub trzy sesje. Czas trwania można ustalić już podczas rozmowy z rejestracją naszego Ośrodka. W zależności od obszaru diagnozy różni się też czas trwania wywiadu. Wyniki zawsze są przekazywane podczas spotkania, to oznacza że wyników diagnozy nie przekazujemy np. telefonicznie. Powodem jest dbałość o przekazanie wszystkich niezbędnych treści oraz chęć zachowania poufności informacji i wygody pacjenta. Nie przekazujemy wyników diagnozy nieupoważnionym osobom trzecim.

Zainteresowana/
zainteresowany umówieniem wizyty?